Skip to main content

Exploring the deep-sea microbial habitats of the Eastern Mediterranean Sea

TitleExploring the deep-sea microbial habitats of the Eastern Mediterranean Sea
Publication TypeOral presentation
AuthorsPolymenakou, PN, Lampadariou N, Mandalakis M, Kouridaki I, Gontikaki E, Alexandri S, Tselepides A, Lykousis V
Conference Name1st National Mikrobiokosmos Conference
Year of Publication2008
Conference Date12-14 December